περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών κανονισμός αφορά την εσωτερική λειτουργία του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου για τους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, που υπάγεται στο Δήμο Αλοννήσου.
Το ΚΕΕΚ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος BlueMed, το οποίο ευρωπαϊκό έργο στοχεύει στην προστασία και αξιοποίηση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα το πρόγραμμα BlueMed βοηθά να οργανωθούν επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι (ΕΕΑΧ) και συγχρόνως να
προστατευθεί το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Στο πρόγραμμα BlueMed συμμετέχουν δεκατέσσερις εταίροι από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Ισπανία), με συντονιστή
την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το ΚΕΕΚ Αλοννήσου στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στη Χώρα Αλοννήσου (Παλιό Χωριό), ιδιοκτησίας του Δήμου Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Το Κέντρο Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου βασίζεται στο σχεδιασμό ενός εκθεσιακού και ενημερωτικού κέντρου όπου οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες συνδυάζονται με την παραδοσιακή πρακτική του μουσείου.
Η χρήση και η λειτουργία του ΚΕΕΚ γίνεται από το Δήμο Αλοννήσου προς ενημέρωση του επισκέπτη στα εξής θέματα:
 Γνωριμία με τον κόσμο της Ενάλιας Αρχαιολογίας
 Τους Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους (ΕΕΑΧ) με έμφαση στον ΕΕΑΧ της Αλοννήσου «Το Ναυάγιο της Περιστέρας»
 Τις καταδύσεις σ’ έναν ΕΕΑΧ
 Το πρόγραμμα BlueMed
Το ΚΕΕΚ έχει ως στόχο:
1) την ανάδειξη της ενάλιας αρχαιολογίας και της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου,
2) την προβολή του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου (ΕΕΑΧ) στην περιοχή του Δήμου,
3) την υποδοχή των επισκεπτών του ΕΕΑΧ της Αλοννήσου (καταδυόμενου ή μη κοινού) και την ενημέρωσή τους,
4) την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Αλοννήσου,
5) τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων σε συνεργασία με άλλους συναφείς οργανισμούς,
6) την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες και γενικά εκδηλώσεις και προγράμματα που σκοπό θα έχουν την γνωριμία του Ελληνικού και Διεθνούς ευρύτερου κοινού με την ενάλια αρχαιολογία και ειδικά με το «Ναυάγιο της Περιστέρας»,
7) τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων,
8) την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη διάδοση της γνώσης που αντιπροσωπεύει το αντικείμενο του,
9) τη συντήρηση λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης του ΕΕΑΧ της περιοχής του Δήμου.
10) τη διατήρηση του έργου BlueMed ως δημόσιας υποδομής, διασφαλίζοντας πλήρως τα δικαιώματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΕΚ

Το ΚΕΕΚ ενδείκνυται να λειτουργεί ως καινοτόμος εκθεσιακός χώρος εικονικής πραγματικότητας, κάνοντας χρήση διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών:
1) Εισαγωγική ταινία στην αίθουσα προκαταρκτικής ενημέρωσης, όπου ο επισκέπτης ενημερώνεται για το Πρόγραμμα BlueMed και την υλοποίησή του,
2) Διαδραστικά τραπέζια, όπου παρουσιάζονται με εφαρμογές πολυμέσων διάφορα θέματα, π.χ.:
 τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της Μεσογείου
 3D αναπαράσταση αρχαιολογικών ευρημάτων κ.α.
3) Εικονική Αναπαράσταση, όπου ο επισκέπτης παρακολουθεί, με ειδικά γυαλιά τεχνολογίας κυκλικής πόλωσης, την προβολή της τρισδιάστατης (3D) ψηφιακής αναπαράστασης της ξενάγησης στο Ναυάγιο της Περιστέρας.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Δικαιούχος Φορέας για τη λειτουργία και εποπτεία του ΚΕΕΚ είναι ο Δήμος Αλοννήσου και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να χειρίζεται κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Υπεύθυνος κατά του νόμου ορίζεται ο εκάστοτε Δήμαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και δύναται να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ

 • Πόροι του ΚΕΕΚ είναι:
   Από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου,
   Εθνικοί πόροι,
   Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
   Οι πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αλοννήσου,
   Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του «ΚΕΕΚ» δραστηριότητες,
   Κάθε είδος προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
   Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΚΕΕΚ Αλοννήσου είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
1) Φροντίζει για την ενημέρωση των επισκεπτών για το Πρόγραμμα Blue Med και τον Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Χώρο του Δήμου Αλοννήσου «Το Ναυάγιο της Περιστέρας»
2) Φροντίζει για την ορθή συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του ΚΕΕΚ, ώστε να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόσκομμα,
3) Επιμελείται ενημερωτικές δίγλωσσες πινακίδες (Ελληνικά και Αγγλικά) και έντυπο πληροφοριακό υλικό, για τους επισκέπτες του Κέντρου,
4) Φροντίζει για την τουριστική προβολή του υποβρύχιου μουσείου του Δήμου Αλοννήσου.
5) Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στη γνώση της ενάλιας αρχαιολογίας, με διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις κ.α.,
6) Επικοινωνεί με ειδικούς επιστήμονες, φορείς ή κέντρα με ίδιο θεματικό αντικείμενο, για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, σχετικά με τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες του ΚΕΕΚ, καθώς και τον εμπλουτισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των εκθεμάτων του,
7) Φροντίζει για τη δημιουργία τυχόν αναμνηστικών ειδών για τη διάθεσή τους προς πώληση από το πωλητήριο του Κέντρου,

ΑΡΘΡΟ 7 ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

1) Την επίτευξη των σκοπών του ΚΕΕΚ είναι δυνατόν να συνεπικουρεί ειδική προς τούτο ομάδα εθελοντών, που ορίζεται από τον Δήμαρχο (παρ. 3α του άρθρου 214 του Ν. 3563/2006).
2) Η ομάδα εθελοντών συνεργάζεται στενά με τους εργαζομένους του ΚΕΕΚ, ώστε να λαμβάνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις ανάπτυξης των δράσεών της.
3) Τα μέλη της ομάδας εθελοντών προσφέρουν την εργασία τους, χωρίς αμοιβή και για όσο χρόνο επιθυμούν.
4) Ο Δήμαρχος Αλοννήσου χορηγεί στα μέλη της ομάδας εθελοντών, Πιστοποιητικό Συμμετοχής τους στις διάφορες δράσεις του ΚΕΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το προσωπικό του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Κοινού αποτελείται από εποχιακό προσωπικό ΙΔΟΧ για τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου. Η πλήρωση της θέσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Για τα θέματα προσωπικού που δε ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό ισχύει ο Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α’) περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/05-03-2001), όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΕΚ και να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν υσυνείδητα.
Για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ΚΕΕΚ το προσωπικό δύναται να αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:
1) Προσωπικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με σπουδές στην Ιστορία- Αρχαιολογία και τον Ελληνικό Πολιτισμό, ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Πληροφορική και αρμοδιότητες:
 Το χειρισμό των διαδραστικών εφαρμογών και των άλλων μηχανημάτων του ΚΕΕΚ,
 Την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών στο κοινό,
 Το χειρισμό της πλοήγησης της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της προβολής της τρισδιάστατης ταινίας,
 Την προβολή του Επισκέψιμου Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου του Δήμου Αλοννήσου, για την
προσέλκυση τουριστών,
2) Προσωπικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ και αρμοδιότητες:
 Την τήρηση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου,
 Την είσπραξη του εισιτηρίου στην είσοδο,
 Την ενημέρωση των απαραίτητων και προβλεπόμενων βιβλίων για τη λειτουργία, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του ΚΕΕΚ:
o Βιβλίο επισκεπτών
o Ημερολόγιο επισκεπτών
o Βιβλίο συμβάντων
 Την παροχή πληροφοριών και οδηγιών στους επισκέπτες του Κέντρου,
 Την παροχή βοήθειας στη λειτουργία των διαφόρων εφαρμογών του ΚΕΕΚ,
 Τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κέντρου, από κλοπή και φθορά,
 Τη φύλαξη των κλειδιών όλων των χώρων,
 Τη λειτουργία του πωλητηρίου,
 Τον έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων ασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού, κλιματισμού, των χώρων εντός και εκτός του ΚΕΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ο καθορισμός εισιτηρίου εισόδου για το ΚΕΕΚ γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Στο ΚΕΕΚ δύναται να λειτουργεί πωλητήριο, για τη διάθεση στο κοινό αναμνηστικών ειδών από την επίσκεψή τους στο ΚΕΕΚ ή στο ΕΕΑΧ. Το ΚΕΕΚ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, μπορεί όμως μέσω του πωλητηρίου να επιδιώκει οικονομικά οφέλη για την συντήρηση του κτιρίου και των υλικών, τη λειτουργία του,
την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας ή εξόδων απαραίτητων για την απόκτηση επιπλέον πολιτιστικού-τοπικού υλικού, για τη μισθοδοσία του προσωπικού του και γενικά για τους σκοπούς που ιδρύθηκε, και που συνάδουν με τη λειτουργία του.
1) Το Πωλητήριο οργανώνεται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου,
2) Το Πωλητήριο είναι δυνατόν να ανατεθεί σε ιδιώτη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και μετά από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας,
3) Την ευθύνη της ανάθεσης του Πωλητηρίου σε ιδιώτη, είτε της λειτουργίας του από το ίδιο το ΚΕΕΚ και κατ΄ επέκταση του Δήμου Αλοννήσου, έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου, σε συνεργασία με την οικονομική επιτροπή και τις σχετικές αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου,
4) Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων και πινακίδων εντός και εκτός του ΚΕΕΚ.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός και εκτός του ΚΕΕΚ, εποπτεύεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ΚΕΕΚ λειτουργεί κατά την τουριστική περίοδο της Αλοννήσου πρωινές/απογευματινές/βραδινές ώρες, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και Κυριακής, εξαιτίας της έντονης σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου τουριστικής κίνησης.
Το ωράριο λειτουργίας ρυθμίζεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο δύναται να συνεπικουρείται και από τυχόν ομάδες εθελοντών.
Επίσης δύναται να λειτουργεί σε έκτακτες περιπτώσεις (επίσκεψη σχολικών μονάδων κλπ.) κατά τους υπόλοιπους μήνες.

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνες για την καθαριότητα των χώρων εξωτερικά και εσωτερικά του ΚΕΕΚ, είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Όλο το προσωπικό του ΚΕΕΚ είναι υποχρεωμένο:
 Να γνωρίζει τα άρθρα και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
 Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα του ΚΕΕΚ και να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις και τις γνώσεις του για τη σωστότερη λειτουργία του.
 Να σέβεται τη δομή της ιεραρχίας και να συνεργάζεται αρμονικά με τους προϊσταμένους του καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό.
Το ωράριο εργασίας των στελεχών ορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ΚΕΕΚ και δεν ταυτίζεται με το ωράριο εργασίας των υπόλοιπων υπαλλήλων του Δήμου Αλοννήσου.

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Κοινού του Δήμου Αλοννήσου που δε συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου.